Leveringsvoorwaarden Joost Duppen de Fotograaf

Leveringsvoorwaarden van Joost Duppen de Fotograaf Downloaden? Dat bent u op de juiste pagina!
Klik hier om de Algemene Leveringsvoorwaarden als pdf te downloaden

Algemene Voorwaarden Joost Duppen de Fotograaf.
Statutair en feitelijk gevestigd aan de Muzenlaan 19, 5741NW te Beek en Donk.

1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Aw: Auteurswet 1912
– Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
– Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
– Joost Duppen de Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
– Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
– Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing:
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Joost Duppen de Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.2 De Wederpartij erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Joost Duppen de Fotograaf, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Wederpartij zijn verworpen.
2.3 Een enkele verwijzing door de Wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de Wederpartij met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigt.
2.5 Algemene voorwaarden die door de Wederpartij worden gehanteerd, worden door Joost Duppen de Fotograaf te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offerte:
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Joost Duppen de Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3.2 Joost Duppen de Fotograaf offreert schriftelijk of via de mail op basis van uren, nacalculaties of volgens een afgemaakte prijsafspraak, waarbij een inschatting gemaakt wordt van de benodigde uren en de overige kosten op basis van de beschikbare en beschikbaar gestelde gegevens door de Wederpartij. Indien Joost Duppen de Fotograaf schriftelijk een kostprijs aan de Wederpartij beschikbaar stelt heeft dit het karakter van een kostenraming.
3.3 in de mondelinge of schriftelijke offerte wordt meegenomen: – de opdrachtomschrijving, – de uitvoeringsfasen, – het eventuele werk door derden, – de raming van de bijkomende kosten, – een verwijzing naar deze algemene leveringsvoorwaarden met eventuele nadere regelingen.
3.4 Geldigheid offerte: Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders is overeengekomen.

4. Vergoeding:
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Joost Duppen de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Joost Duppen de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Joost Duppen de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (I) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Joost Duppen de Fotograaf in rekening gebracht, (II) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (III) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (IV) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat Joost Duppen de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
4.4 Joost Duppen de Fotograaf behoudt zicht het recht voor om ook de zogenaamde “interne uren” of niet-produktieve uren in rekening te brengen. Hieronder wordt verstaan uren die niet gemaakt zijn ten behoeve van een specifieke werkopdracht, maar een algemeen karakter dragen, zoals wachturen, reisuren, uren voor algemene zaken en gereserveerde maar niet productieve uren. Joost Duppen de Fotograaf zal ruim van te voren overschrijding van de uren of onvoorziene kosten tijdig melden.

5. Factuur en betaling:
5.1 De Wederpartij zal de factuur van Joost Duppen de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Joost Duppen de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
5.3 De Wederpartij verricht de aan Joost Duppen de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Joost Duppen de Fotograaf heeft verstrekt.
5.4 Indien Joost Duppen de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%. Alle door Joost Duppen de Fotograaf gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro excl. BTW.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Joost Duppen de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Joost Duppen de Fotograaf dan ook.
5.7 Joost Duppen de Fotograaf brengt het bedongen honorarium na afloop van een opdracht in rekening, indien de opdracht niet langer dan een maand in beslag neemt. Duurt de opdracht langer, dan brengt Joost Duppen de Fotograaf eenmaal per maand een deel van de overeengekomen en reeds verrichte werkzaamheden in rekening. Hierbij worden ook overige gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht gedeclareerd.

6. Controle:
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Joost Duppen de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Joost Duppen de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Joost Duppen de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar:
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Joost Duppen de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering:
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Joost Duppen de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Joost Duppen de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Joost Duppen de Fotograaf vastgesteld.
8.4 Indien Joost Duppen de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Joost Duppen de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten:
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Joost Duppen de Fotograaf te worden medegedeeld. Joost Duppen de Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers:
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Joost Duppen de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Joost Duppen de Fotograaf.
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Joost Duppen de Fotograaf.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Joost Duppen de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Joost Duppen de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van Joost Duppen de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen:
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Joost Duppen de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Joost Duppen de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

12. Herstelkosten:
Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Joost Duppen de Fotograaf recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

13. Opdracht:
13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Joost Duppen de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
13.2 Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per mail of schriftelijk worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden van Joost Duppen de Fotograaf.
13.3 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Joost Duppen de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Joost Duppen de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Joost Duppen de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
13.4 Joost Duppen de Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
13.5 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Joost Duppen de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Joost Duppen de Fotograaf is geretourneerd.
13.6 Optie en annulering: indien de Wederpartij Joost Duppen de Fotograaf verzoekt om onder voorbehoud een reservering te maken voor een bepaalde periode om binnen die periode een opdracht te vervullen geldt deze voorlopige reservering als een optie. Mocht de Wederpartij deze optie willen annuleren, dan kan dit te allen tijde zonder dat de onder voorbehoud gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht. Voor een trouwdag/bruidsreportage is het niet mogelijk om een optie te nemen op een bepaalde periode.
13.7 Boeking en annulering: Indien de Wederpartij Joost Duppen de Fotograaf verzoekt om zonder voorbehoud een reservering te maken voor een bepaalde periode om binnen die periode een opdracht te vervullen is er sprake van een boeking en geldt deze reservering als het aanvaarden van de opdracht door Joost Duppen de Fotograaf.
In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook zal, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, in elk geval in rekening worden gebracht:
bij annulering tot 4 weken, voorafgaand aan de dag van uitvoering: het aanbetaalde bedrag
bij annulering van 4 tot 2 weken voor de dag van uitvoering: 50%
bij annulering van 2 tot 1 week voor de dag van uitvoering: 75%
bij annulering van 1 week tot de dag van uitvoering: 100%
Ook bij verschuivingen van opdrachten naar een ander tijdstip of datum geldt deze annuleringsregeling.
13.8 Meerdere opdrachten: wanneer de Wederpartij eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Joost Duppen de Fotograaf wenst te verstrekken, dient hij Joost Duppen de Fotograaf onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
Indien de Wederpartij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Joost Duppen de Fotograaf, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.
13.9 Joost Duppen de Fotograaf zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Wederpartij naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Wederpartij bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Joost Duppen de Fotograaf de Wederpartij op verzoek op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
13.10 De partijen komen een positieve samenwerking en communicatie overeen voor het best mogelijke resultaat binnen de definitie van de opdracht. Joost Duppen de Fotograaf is niet verantwoordelijk voor het niet aanwezig zijn of het niet samenwerken van belangrijke personen tijdens de opdracht, noch voor gemiste beelden als gevolg van niet doorgegeven informatie aan Joost Duppen de Fotograaf.
13.11 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Joost Duppen de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Joost Duppen de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

14. Internet:
14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
14.3 De Wederpartij zal Joost Duppen de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Joost Duppen de Fotograaf verstrekken.

15. Auteursrecht: Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Joost Duppen de Fotograaf.

16. Licentie:
16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Joost Duppen de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Joost Duppen de Fotograaf, hebben bedoeld.
16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
16.4 Indien door Joost Duppen de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
16.5 De Wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Joost Duppen de Fotograaf niet gerechtigd het Fotografisch werk ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve Fotografisch werk, heeft Joost Duppen de Fotograaf recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Joost Duppen de Fotograaf een vergoeding voor de daadwerkelijke geleden schade te vorderen.
16.6 Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het Fotografisch werk, gewijzigd of ongewijzigd, dient opnieuw een overeenkomst tot licentie-vergoeding met Joost Duppen de Fotograaf te worden gesloten.

17. Sublicenties:
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

18. Inbreuk op auteursrecht:
18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Joost Duppen de Fotograaf.
18.2 Bij inbreuk komt Joost Duppen de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Joost Duppen de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19. Naamsvermelding:
19.1 De naam van Joost Duppen de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. (© Joost Duppen de fotograaf of Foto: Joost Duppen)
19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Joost Duppen de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Joost Duppen de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Joost Duppen de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Joost Duppen de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

20. Persoonlijkheidsrechten:
20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Joost Duppen de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Joost Duppen de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Joost Duppen de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

21. Rechten van derden:
21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Joost Duppen de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
21.2 Joost Duppen de Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

22. Aansprakelijkheid Joost Duppen de Fotograaf:
Joost Duppen de Fotograaf is niet aansprakelijk voor ;
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld.
b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. Fouten of tekortkomingen van door of namens de Wederpartij ingeschakelde derden.
d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. Alle informatie in gedane begroting is 30 dagen na datum geldig.
e. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp, indien de Wederpartij zijn goedkeuring heeft gegeven aan het geleverde resultaat, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp, indien de Wederpartij het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
g. Vervagen of veranderen van fotografische kleurstoffen in de loop van de tijd als gevolg van hun inherente kwaliteiten. De Wederpartij vrijwaart Joost Duppen de Fotograaf uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voor dergelijke claims.

23 Aansprakelijkheid voor indirecte schade:
Aansprakelijkheid van de Wederpartij voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

24 Joost Duppen de Fotograaf is niet aansprakelijk voor:
enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Joost Duppen de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

25 Verval aansprakelijkheid:
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

26 Kopieën materialen:
De Wederpartij is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Wederpartij dit nalaat, kan Joost Duppen de Fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het ontstaan van deze kopieën niet was opgetreden.

27.1 Bewaarplicht:
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Wederpartij noch Joost Duppen de Fotograaf jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
27.2 Joost Duppen de Fotograaf behoudt zich het recht om zich te ontdoen van alle negatieven en/of digitale bestanden als deze niet binnen 2 jaar na de datum van fotograferen zijn opgeëist.

28. Faillissement/surséance:
Zowel Joost Duppen de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Joost Duppen de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

29. Kredietwaardigheid:
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij, uitsluitend ter beoordeling van Joost Duppen de Fotograaf, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

30. BTW en andere heffingen:
Tenzij anders is overeengekomen of anders is vermeld zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Voor BTW en andere overheidsheffingen geldt de hoogte van het tarief dat van toepassing is op de periode van het uitvoeren van de feitelijke werkzaamheden.

31. Ziekte en overmacht:
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Joost Duppen de Fotograaf wordt aangemerkt als overmacht en ontlaat Joost Duppen de Fotograaf van het nakomen van een opdracht conform een overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interessen kan doen gelden. In geval van overmacht zal Joost Duppen de Fotograaf daarvan onverwijld mededeling doen aan de Wederpartij. De Wederpartij heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Joost Duppen de Fotograaf af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

32. Opzegging overeenkomst door de Wederpartij:
Wanneer de Wederpartij een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden aan Joost Duppen de Fotograaf te betalen.

33. Opzegging overeenkomst door Joost Duppen de Fotograaf:
Indien de overeenkomst door Joost Duppen de Fotograaf wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Wederpartij, dient de Wederpartij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Wederpartij op grond waarvan Joost Duppen de Fotograaf redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Joost Duppen de Fotograaf heeft bovendien het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien buiten toedoen of nalaten van Joost Duppen de Fotograaf het definitieve eindprodukt niet, of niet op tijd, tot stand komt of wordt goedgekeurd.

34. Schadevergoeding:
De schadevergoeding bedoeld in ar. 27 en art. 28 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Joost Duppen de Fotograaf op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede een vergoeding voor de bij Joost Duppen de Fotograaf gereserveerde tijd in geval van een boeking of 30% van het resterende deel van het honorarium welke de Wederpartij bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

35. Geheimhouding:
Joost Duppen de Fotograaf verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Beide partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die uit hoofde van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

36. Eigen promotie:
De wederpartij en Joost Duppen de Fotograaf zijn vrij om het Fotografisch werk of verveelvoudigde exemplaren te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie, waaronder bijvoorbeeld zijn website, blog, portfolio en op zijn social media, in drukewerk, voor deelname aan wedstrijden en voor aan dergelijke wedstrijden gerelateerde publicaties, en bij exposities van het Fotografisch werk en daarbij de wederzijdse naam te vermelden, tenzij anders is overeengekomen. Dit echter niet eerder dan wanneer de eerste verveelvoudiging van het Fotografisch werk openbaar is gemaakt. (daartoe behoren ook voorpublikaties, een trailer of nulnummer).

37. Concurrentie en schadeloosstelling:
Wanneer de Wederpartij van Joost Duppen de Fotograaf verlangt geen opdrachten te aanvaarden van met de Wederpartij concurrerende ondernemingen, zodat de Wederpartij exclusiviteit van Joost Duppen de Fotograaf binnen een bepaalde branche opeist, kan Joost Duppen de Fotograaf ter compensatie een schadeloosstelling verlangen. De omvangen van de schadeloosstelling is afhankelijk van het belang dat Joost Duppen de Fotograaf en de Wederpartij bij de exclusiviteit hebben en dient nader schriftelijk te worden overeengekomen.

38. Aanvullende voorwaarden Huwelijksreportages en reportages van Evenementen:
38.1 Met het tekenen van een overeenkomst tot het maken van een reportage van een huwelijk – Evenement geeft Joost Duppen de Fotograaf de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van zijn beroepsplicht uit te voeren.
38.2 Het aantal opnamen per onderdeel, de lokatie van binnen- en buitenopnamen, de houding bij poses, de onderwerpen, worden gekozen door Joost Duppen de Fotograaf uit de mogelijkheden die in zijn showalbums zijn aangegeven, tenzij de Wederpartij uitdrukkelijk anders heeft besteld.
38.3 Het fotografisch werk van Joost Duppen de Fotograaf is voortdurend in ontwikkeling, zijn diensten en artistieke aard zijn uniek. Het Fotografisch werk van Joost Duppen de Fotograaf kan verschillen van Fotografisch werk welke in het verleden is gemaakt.
38.4 Joost Duppen de Fotograaf zal zijn persoonlijk, artistiek oordeel gebruiken om beelden in overeenstemming met zijn persoonlijke visie op de gebeurtenissen te creëren. Deze visie kan verschillen van te creëren Fotografisch werk van de huwelijksdag – het evenement, van de visie van de Wederpartij. Dienovereenkomstig erkent de Wederpartij dat het Fotografisch werk niet is onderworpen aan afwijzing op basis van smaak of esthetische criteria.
38.5 Joost Duppen de Fotograaf verbindt zich de gevraagde opnamen als professioneel te (laten) maken, ontwikkelen en afdrukken. Hij is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen, ontstaan door het wisselen van beschikbaar licht en/of door de in textiel gebruikte kleurstoffen.
38.6 Het auteursrecht op de Foto’s berust bij Joost Duppen de Fotograaf.
38.7 De negatieven/ originele bestanden zijn eigendom van Joost Duppen de Fotograaf en worden onder de juiste condities gearchiveerd.
38.8 De wederpartij erkent en aanvaardt dat de gemaakte Foto’s door Joost Duppen de Fotograaf vrij getoond mogen worden als bewijs van vakwerk in zijn eigen studio, in zijn portfolio, op de website geplaatst worden, in een gepubliceerd promotieboek, in reclame, in tentoonstellingen, voor redactionele doeleinden, gebruikt worden op social media of in het kader van een vakwedstrijd.
38.9 Fotografisch werk geleverd aan de Wederpartij is voor persoonlijk gebruik. De Wederpartij zal het Fotografisch werk niet verkopen, noch derden machtigen om het Fotografisch werk openbaar te maken en/of te publiceren in welke vorm dan ook.
38.10 Als een opdracht langer duurt dan 4 aaneengesloten uren, zal de wederpartij een gratis maaltijd aan Joost Duppen de Fotograaf en zijn assistent(en) aanbieden.
38.11 Afrekening van een fotoreportage en/of bijbestellingen geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling en/of aflevering.
38.12 Bij het vastleggen van de datum en de tijden betaalt de Wederpartij altijd een reserveringsvergoeding van tenminste 20% van het basistotaal. Deze vergoeding mag bij het afnemen en betalen van de gemaakte reportage -en alleen dan – in mindering worden gebracht op de kosten van de reportage.
38.13 Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie. Zou een technisch falen de gehele huwelijksvoltrekking of evenement zelf betreffen, dan worden de materiele en de immateriële schade van de klant forfaitair gesteld op een bedrag gelijk aan het drievoud van de betaalde reserveringsvergoeding.
38.14 Als Joost Duppen de Fotograaf door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren -en alleen in dat geval- wordt de reserveringsvergoeding terugbetaald.
38.15 Wanneer de Wederpartij de overeenkomst om een of andere reden opzegt of wanneer een omstandigheid die de Wederpartij aangaat hoe dan ook oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd, vervalt het reserveringsbedrag aan Joost Duppen de Fotograaf. De reden hiervoor is dat Joost Duppen de Fotograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.
38.16 Bij de verplaatsing van de opdracht naar een andere datum vervalt eveneens de reserveringsvergoeding aan Joost Duppen de Fotograaf, behoudens in hoge uitzonderingsgevallen, zulks ter beoordeling aan Joost Duppen de Fotograaf. De reden hiervoor is dat Joost Duppen de Fotograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.
38.17 De uitgenodigde gasten kunnen de bruiloft / het evenement fotograferen op voorwaarde dat ze dit niet beroepsmatig doen, en op voorwaarde dat ze niet de poses fotograferen die zijn verzorgd door Joost Duppen de Fotograaf.
38.18 Exclusiviteit – gast fotografie: Het is wel te verstaan dat Joost Duppen de Fotograaf zal optreden als de enige en exclusieve huwelijksfotograaf. Bovendien kan niet en zal dan ook niet verwacht kunnen worden van Joost Duppen de Fotograaf dat deze deelneemt aan fotografie buiten het bestek van het huwelijk om. Dit geldt ook voor, maar is niet beperkt tot, het doen van formele portretten voor bruiloftsgasten buiten de bruiloft om, het nemen van foto’s van de gasten met andere apparatuur dan die behoren tot Joost Duppen de Fotograaf vanwege verzekeringseisen, en het uitvoeren van alle taken die buiten de fotovaardigheden van Joost Duppen de Fotograaf vallen en eventueel onnodig gevaar met zich meebrengen.
38.19 De geselecteerde beelden worden standaard gecorrigeerd op kleur, helderheid en contrast. Het bewerken en/of retoucheren van Fotografisch werk valt onder meerwerk. Bijvoorbeeld het wegwerken van een achtergrond, – persoon, – tatoeage, – lidteken, het dikker- of dunner maken van personen ( ook wel liquify genoemd ). Hiervoor wordt een aparte prijsopgave gemaakt en uitgevoerd nadat wederpartij hiervoor schriftelijk akkoord heeft gegeven.

39. Corona werkwijze:
Ik houd me vast aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de RIVM en specifieker het Covid-19 protocol dat is opgesteld door de Dupho (beroepsorganisatie voor professionele fotografen).
Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje die mogelijk van toepassing zijn op jullie Huwelijk / Evenement:
– Ik houd ten alle tijde 1m50 afstand tot alle aanwezigen. Op deze manier kan ik veilig mijn werk doen en beperk zo de verspreiding van het corona-virus.
– Ik registreer de momenten die zich voordoen op jullie huwelijk / evenement, maar regisseer deze niet.
– Wanneer gasten op jullie huwelijk / evenement ervoor kiezen zich onderling niet aan de RIVM-richtlijnen te houden, dan is dit voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid.
– Wanneer gasten op jullie huwelijk / evenement ervoor kiezen zich niet aan de RIVM-richtlijnen houden en ik hierdoor zélf risico loop, behoud ik het recht om te stoppen met fotograferen omwille van mijn eigen veiligheid.
– Bij eventuele groepsfoto’s dienen mensen uit verschillende huishoudens 1m50 afstand van elkaar te houden. Ik denk hier graag in mee om tot creatieve & veilige oplossingen om zo “corona-proof” groepsfoto’s te maken

39 Rechts- en forumkeuze:
39.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
39.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
39.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Joost Duppen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17.10.93.06. Beek en Donk, augustus 2020